Stichting Fafner

Beleid en doelstelling

 • Beleidsplan
  Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Brabants Orkest heeft, vanwege de fusie met de Vriendenvereniging van het Limburgs Symfonie Orkest (VLSO), in de bestuursvergadering op 27 juni 2014 besloten  haar vermogen, de komende jaren geleidelijk over te dragen aan de Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland. Vooralsnog is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op € 200.000 per jaar. Voor deze benadering is gekozen omdat de continuïteit van het gefuseerde orkest niet zonder meer vaststaat o.a. omdat de rijksoverheid en de provinciale overheid forse eisen hebben gesteld aan de oplopende eigen bijdrage die het orkest zelf moet genereren.
  Naar aanleiding van de geschetste ontwikkeling heeft  de Stichting Vrienden van HBO, nu Stichting Fafner, in 2014 haar naam en doelstelling aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

 

 • Doelstelling
  Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangen en het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland, door de opbrengst van haar vermogen en een geleidelijke intering van haar vermogen jaarlijks te schenken.
  De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  a. een zorgvuldig beheer van het vermogen en een jaarlijkse controle op de bestedingen van de stichting “vrienden van pzn” middels rapportage achteraf van de gefinancierde projecten.
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het behalen van winst.

 

Bestuur en contactgegevens

Bestuur Stichting Fafner
Eric van Schagen, voorzitter
Piet van der Werf, penningmeester
Imogen Koster-Burbidge, secretaris

het bestuur ontvangt geen beloning, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Postadres
Stichting Fafner
Postbus 230
5600 AE  Eindhoven


Secretariaat

Annemarie Borm
T 088 1660 743
E annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl


Inschrijving Kamer van Koophandel

Kvk 4180236
Statutaire naam: Stichting Fafner
RSIN: 809693410

ANBI

Stichting Fafner is erkend als culturele ANBI instelling. Hieronder treft u de te verantwoorde gegevens aan.
– Akte statutenwijziging Stichting Fafner
Jaarverslag 2016 stichting Fafner

Uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *