privacy verklaring

philharmonie zuidnederland neemt uw privacy serieus en behandelt uw gegevens met uiterste zorgvuldigheid en correctheid. De philharmonie zuidnederland wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze reden is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Voorop staat dat philharmonie zuidnederland zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

verantwoordelijke
philharmonie zuidnederland is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de  philharmonie zuidnederland beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, met welke grondslag en op welke manier. philharmonie zuidnederland is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op correcte en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  

persoonsgegevens die door philharmonie zuidnederland worden verwerkt
philharmonie zuidnederland verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens worden in de administratie door philharmonie zuidnederland verwerkt: 

relaties en bezoekers
contactgegevens: voorletters en achternaam; geslacht; adresgegevens; telefoonnummer(s); e-mailadres, geboortedatum optioneel

abonnees nieuwsbrief 
contactgegevens: IP-adres en e-mailadres, voorletters,achternaam en geslacht optioneel. 

websitebezoekers
contactgegevens:  IP-adres.

doelen en grondslagen van de verwerking
philharmonie zuidnederland verwerkt persoonsgegevens op basis van een aantal in de wet vastgelegde grondslagen:
-uw toestemming
-om een overeenkomst te kunnen uitvoeren
-om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
-vanwege een gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken de door uw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. het uitvoeren van alle transacties
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over onze producten en diensten en om reclame te maken voor de concerten en voorstellingen van philharmonie zuidnederland.

Klik hier als u meer in detail wilt weten wat wij met die persoonsgegevens doen en op welke wijze wij U informeren. 

bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel. Ten behoeve van relaties bewaren we de persoonsgegevens tot 4 jaar na het einde van de relatie tenzij anders wettelijk bepaald dan wel met uw toestemming. Ter verduidelijking: zakelijke klantgegevens, worden conform de wettelijke voorschriften bewaard.

verstrekken aan derden
Uw gegevens worden incidenteel gedeeld met stichting vrienden van philharmonie zuidnederland welke zij gebruiken om u te informeren over de stichting. Wij delen daarnaast enkel persoonsgegevens aan dienstverleners welke wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Met deze zogenaamde verwerkers werken wij echter pas samen nadat wij met hen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waarin wij  afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Op die manier zorgen wij ervoor dat de verwerkers passende technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van u waarborgen. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Peppered, voor het versturen van grootschalige mailingen van Santbergen media services en voor de online marketing werken wij samen met Bureau Magneet. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

beveiliging
Conform de eisen uit de AVG draagt philharmonie zuidnederland zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt philharmonie zuidnederland geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

cookie verklaring
philharmonie zuidnederland heeft een cookie verklaring. Lees hier meer over de cookie verklaring.

privacyrechten 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, m.u.v. die gegevens die wij in verband met fiscale wetgeving verplicht zijn te bewaren volgens de wettelijk vastgelegde termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

vragen, afmelden of klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, u wilt afmelden voor brochures of mailingen, gegevens wil wijzigen, inzage wenst of anderszins vragen heeft over het privacybeleid van philharmonie zuidnederland, dan kan contact opgenomen worden via marketing@philharmoniezuidnederland.nl of belt u met de afdeling marketing & communicatie van philharmonie zuidnederland (088- 1660 700). Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

wijziging privacy verklaring
De philharmonie zuidnederland behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy verklaring weergegeven. Laatste wijziging 22 september 2021.